آشنایان کهن را خبری از دل تنهایم نیست%%%غم دل با که بگویم که کسی یادم نیست
 • آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد .
 • آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار  تلاش نموده ایی .
 • گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .
 • آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .
 • آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .
 • دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .
 • کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به زاری و زبونی است.
 • دوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست .
 • گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .
 • آنکس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها  با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.  
 • فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .
 • در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد  .
 • گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .
 •  کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . 
 • پایداری و تلاش کلید هر بند بسته ای است .
 • آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است .
 • اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت .
 • به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست .
 • یادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی بازمان می دارد .
 • مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .
 • آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید .
 • آدم های هدفمند فرمندند ، چرا که برآیند هدفمندی ، پاکی ست و پاکی شاهراه فرمندیست .هدفمندان دارای دلدار ، فرهمندانند .
 • گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود .
 • سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و شکوهمند تر از جهان پیرامون مان است . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند .  آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
 • دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .
 • رنج آدمی را سخت و نیرومند می کند و سختی نشانه پایداری کوهستان است .
 • ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را  نیرومندتر سازند .
 • شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .
 • آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .
 • امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .
 • اگر شور زندگی و امید را ، در پیکره خاکستری یاران خویش بارور کنیم تنهایی هیچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد .
 • ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !. 
 • بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد .
 • واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .
 • نگاه درون و برون ما از خویشتن خویش آغاز و بدان خواهد انجامید .
 • زندگی ، پیشکشی است  برای شاد زیستن .
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگا هتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند . 
 • پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند  به راستی ها باندیشیم . 
 • عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند .
 • سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست . 
 • پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش داشت . 
 • آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی و شکوه زندگی است در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری را از آب می گیرد .
 • سکوی پرش و گزینش بهتر می تواند در هر جای و گاهی یافت شود ، مهم آنست که تا آن زمان ، پاکی و شادی خویش را نگاه داشت . 
 • نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .
 • آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند.
 • با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.
 • شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .
 • پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار . ارد بزرگ
 • اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو  ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . ارد بزرگ
 • زمین هر روز هزاران هزار  گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . ارد بزرگ
 • روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است . ارد بزرگ
 • تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ
 • رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ
 • اهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت !. ارد بزرگ
 • وقتی ناگهان رخداد مهمی از درون دیوان سالاری کشور به رسانه ها کشیده می شود ، نکته بسیار مهم تری از دید همگان پنهان می گردد . ارد بزرگ
 • اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! . ارد بزرگ
 • آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند . ارد بزرگ
 • همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش شما نیز باشد . ارد بزرگ
 • چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . ارد بزرگ
 • نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند . ارد بزرگ
 • تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند . ارد بزرگ
 • آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . ارد بزرگ
 • تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختار و اندیشه یار پیش رویمان است . ارد بزرگ
 • آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم . ارد بزرگ
 • کسی که آدم  پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . ارد بزرگ
 • بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . ارد بزرگ
 • بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست . ارد بزرگ
 • گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در  سخیفی اندیشه گوینده آن دارد . ارد بزرگ
 • راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
   آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
  و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
  این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
  وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد . ارد بزرگ
 • زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد . ارد بزرگ
 • رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد . ارد بزرگ
 • آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود . ارد بزرگ
 • آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذر هستند . ارد بزرگ
 • بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت . ارد بزرگ
 • افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه  بر تخت نشینان . ارد بزرگ
 • تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به دنبال دارد . ارد بزرگ
 • آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . ارد بزرگ
 • می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر . ارد بزرگ
 • آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند . ارد بزرگ
 • کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام نمی دهد . ارد بزرگ
 • برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کاراست . ارد بزرگ
 • سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . ارد بزرگ
 • منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند . ارد بزرگ
 • منتقدی که در انتهای نقد خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست . ارد بزرگ
 • آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار  بدیست”  را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت . ارد بزرگ
 • دهکده کوچک جهانی به مفهوم قربانی کردن فرهنگ و پیشینه خود در مقابل فرهنگ تهی غرب است . ارد بزرگ
 • ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند . ارد بزرگ
 • هدف آرمانی آدمهای کارآمد پیدا نمودن راه مناسب برای رسیدن به ایده هاست . ارد بزرگ
 • نو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی . ارد بزرگ
 • آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند  با سپری شدن  روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن  زادگاه و میهن است . ارد بزرگ
 • ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر  زدودن ناراستی هایمان باشد . ارد بزرگ
 • آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته است . ارد بزرگ
 • اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ
 • بدن را ایستگاه روح و روان نیست. بدن ابزار روان است . هدیه کردگار جهانیان است. ارد بزرگ
 • آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود  ندارد  با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است  تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند . ارد بزرگ
 • شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم . ارد بزرگ
 • بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد . ارد بزرگ
 • هیچ یک از ما همه چیز را در اختیار نداریم ، برای شمردن اندوخته هایمان از آنچه در دسترس مان است شروع کنیم نه از چیزهایی که در اختیارمان نیست . ارد بزرگ
 • آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد . ارد بزرگ
 • آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ
 • آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود . ارد بزرگ
 • آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشد ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد . ارد بزرگ
 • آنکه فکر می کند با گذشتن از زندگی خویش می تواند همه را دلشاد دارد و مخالفی هم نداشته باشد ! سخت در اشتباه است . ارد بزرگ
 • آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگ
 • با آدمی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش . ارد بزرگ
 • صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است .
 • بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد . ارد بزرگ
 • خویش را خوار نکنیم و ارزشمندش بداریم بدینگونه است که در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخ شان را می دهیم . ارد بزرگ
 • اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز  دارد . ارد بزرگ
 • اندیشه و انگاره بیمار آینده را تیره و تار می بیند . ارد بزرگ
 • با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید . ارد بزرگ
 • به آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی رخ می دهند . ارد بزرگ
 • نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است . ارد بزرگ
 • نگاه ما به سختی های زندگی باید همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد  . این انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد پادشاهی باشکوه تری در راه است . ارد بزرگ
 • آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد . ارد بزرگ
 • کسی که عاشق خود و سرنوشت خویش نیست هیچ کاری از او بعید نیست . ارد بزرگ
 • آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن و  به به گفتن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند . ارد بزرگ
 • مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم . ارد بزرگ
 • مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم این احساس را سامان بخشیم . ارد بزرگ
 • بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست . ارد بزرگ
 • آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید . ارد بزرگ
 • تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد . ارد بزرگ
 • آنکه مدام  به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما می دود بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد . ارد بزرگ
 • آنکه دوستی و همسر خواهی خویش را اینچنین بازگو می کند :  بدنبال نیمه دیگر خود هستم .
  براستی نیمه خود را نیز گم خواهد نمود . ارد بزرگ
 • اگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه پیگیر  و همیشگی با سختی هاست . ارد بزرگ
 • سنگینی یادهای کوچک و سیاه را
  با تنهایی دو چندان می کنی …
  به میان آدمیان رو  و  در شادمانی آنها سهیم شو
  لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود . ارد بزرگ
 • باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . ارد بزرگ
 • شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند  هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند . ارد بزرگ
 • رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد . ارد بزرگ
 • رهآورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . ارد بزرگ
 • خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . ارد بزرگ
 • میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . ارد بزرگ
 • سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند 
  بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند . ارد بزرگ
 • آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند . ارد بزرگ
 • بیداری بدون آگاهی امکان پذیر نیست . ارد بزرگ
 • سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .
  مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود  گم می شوند .  ارد بزرگ
 • مدیران پر حرف ، وقتی برای عمل ندارند. ارد بزرگ
 • وجود کارمندان ناشایست ، برآیند دوام مدیران نالایق است . ارد بزرگ
 • هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد . ارد بزرگ
 • سیاسیون وقتی دشمن یک خواسته پایدار مردمی هستند ، بهترین گزینه ایی که برای نابودی آن اجرا می کنند این است که : پیشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگانی را با آفاتی که ساخته اند آزاد می سازند . ارد بزرگ
 • عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ
 • زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…ارد بزرگ
 • هیچ رخدادی از اندیشه ما پاک نخواهد شد چه زشت و چه زیبا . تنها گذر زمان است که آنها را کم رنگ می کند . ارد بزرگ
 • رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگ
 • جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد . ارد بزرگ
 • آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . ارد بزرگ
 • ناراستی ها یمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ،  دو چندان آنها را سنگین می کند  . ارد بزرگ
 • اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو  پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز  نابود می گردد . ارد بزرگ
 • جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ،  باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگ
 • میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگ
 •  آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ
 • ابله ترین آدمیان آنانیند که  با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگ
 • آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند  ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ارد بزرگ
 • پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگ
 • بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه  ، در  آنست که پیش از کسب آمادگی لازم  پشت میز مدیریت بنشیند . ارد بزرگ
 • پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگ
 • دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگ
 • ستایش گران میهن ،  زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ
 • اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . ارد بزرگ
 • هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! . ارد بزرگ
 • با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود . ارد بزرگ
 • نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ارد بزرگ
 • اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . ارد بزرگ
 • زندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم  باید به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم که برآیند آن ، از دست دادن همه عمر است . ارد بزرگ
 • توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. ارد بزرگ
 • آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد بر راستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است . ارد بزرگ
 • گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. ارد بزرگ
 • دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است. ارد بزرگ
 • آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگ
 • اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد . ارد بزرگ
 • آنکه پیاپی  سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست . ارد بزرگ
 • اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . ارد بزرگ
 • کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.  ارد بزرگ
 • مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . ارد بزرگ
 • دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند . ارد بزرگ
 • خنده فراوان و بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی است.  ارد بزرگ
 • اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. ارد بزرگ
 • گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.  ارد بزرگ
 • اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ
 • نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .  ارد بزرگ
 • مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .  ارد بزرگ
 • آنکه  دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند .  ارد بزرگ
 • بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است. ارد بزرگ
 • هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  ارد بزرگ
 • صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
  اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و …  به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …  ارد بزرگ
 • دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .  ارد بزرگ
 • آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد . ارد بزرگ
 • آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .  ارد بزرگ
 • برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .  ارد بزرگ
 • جایی که شمشیر است آرامش نیست .  ارد بزرگ
 • ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .  ارد بزرگ
 • اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .  ارد بزرگ
 • نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.  ارد بزرگ
 • گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ
 • فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ،  با تلنگری فرو می ریزند . ارد بزرگ
 • در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  .  ارد بزرگ
 • آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .  ارد بزرگ
 • اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.  ارد بزرگ
 • آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .  ارد بزرگ
 • پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است .  ارد بزرگ
 • گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  .  ارد بزرگ
 • رَد راستی ، رَد خویشتن است . ارد بزرگ
 • اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی . ارد بزرگ
 • هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .  ارد بزرگ
 • فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . ارد بزرگ
 • جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد . ارد بزرگ
 • آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگ
 • میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .  ارد بزرگ
 • اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . ارد بزرگ
 • سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست . ارد بزرگ
 • آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .  ارد بزرگ
 • هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  . ارد بزرگ
 • آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .  ارد بزرگ
 • اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم  آنگونه باشد که ما می گویم .   ارد بزرگ
 • پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .  ارد بزرگ
 • آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .  ارد بزرگ
 • آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند . ارد بزرگ
 • هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . ارد بزرگ
 • فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند . ارد بزرگ
 • پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . ارد بزرگ
 • همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند . ارد بزرگ
 • ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . ارد بزرگ
 • پیام آوران باورهای  پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .  ارد بزرگ
 • آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . ارد بزرگ
 • درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .  ارد بزرگ
 • بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .  ارد بزرگ
 • آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است. ارد بزرگ
 • بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.  ارد بزرگ
 • هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی . ارد بزرگ
 • خودبینی ، خواستگاهش درون است که آدمی را شیفته خویش می سازد و وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .  ارد بزرگ
 • در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری . ارد بزرگ
 • بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . ارد بزرگ
 • میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است . ارد بزرگ
 • آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ ارد بزرگ
 • آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد . ارد بزرگ
 • گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است . ارد بزرگ
 • بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . ارد بزرگ
 • وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند . ارد بزرگ
 • هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست . ارد بزرگ
 • شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . ارد بزرگ
 • سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .  ارد بزرگ
 • سربازی که می ترسد ، جان خود و  دیگر سربازان را به خطر می افکند . ارد بزرگ
 • همواره آدمیان محیط  و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . ارد بزرگ
 • بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است . ارد بزرگ
 • خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید . ارد بزرگ
 • فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است . ارد بزرگ
 • افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد . ارد بزرگ
 • آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود . ارد بزرگ
 • تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج  و شورش دیگر نیست . ارد بزرگ
 • جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود . ارد بزرگ
 • خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . ارد بزرگ
 • بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم . ارد بزرگ
 • پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید . ارد بزرگ
 • برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است . ارد بزرگ
 • جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . ارد بزرگ
 • دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگ
 • خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگ
 • آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگ
 • تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است . ارد بزرگ
 • تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است . ارد بزرگ
 • سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . ارد بزرگ
 • اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد . ارد بزرگ
 • فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد . ارد بزرگ
 • آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است . ارد بزرگ
 • اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . ارد بزرگ
 • شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است . ارد بزرگ
 • با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . ارد بزرگ
 • آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد . ارد بزرگ
 • شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . ارد بزرگ
 • کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگ
 • آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .  ارد بزرگ
 • هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگ
 • برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیم  . ارد بزرگ
 • اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو . ارد بزرگ
 • آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد . ارد بزرگ
 • آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگ
 • پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . ارد بزرگ
 • هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . ارد بزرگ
 • بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . ارد بزرگ
 • اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگ
 • پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . ارد بزرگ
 • هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .  ارد بزرگ
 • همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . ارد بزرگ
 • برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت . ارد بزرگ
 • هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است . ارد بزرگ
 • بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . ارد بزرگ
 • تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . ارد بزرگ
 • در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . ارد بزرگ
 • در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . ارد بزرگ
 • هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد . ارد بزرگ
 • اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن . ارد بزرگ
 • پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . ارد بزرگ
 • خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است . ارد بزرگ
 • دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ
 • سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم  که پیشرفت را در نهاد خود دارد .  ارد بزرگ
 • پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد. ارد بزرگ
 • در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی . ارد بزرگ
 • میهمانی های فراوان  از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر . ارد بزرگ
 • خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ
 • همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . ارد بزرگ
 • خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند . ارد بزرگ
 • بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ
 • بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگ
 • اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگ
 • هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگ
 • هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ
 • میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نیروی کنونی ماست . ارد بزرگ
 • در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگ
 • فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند . ارد بزرگ
 • هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . ارد بزرگ
 • رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . ارد بزرگ
 • آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند  و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند . ارد بزرگ
 • به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد . ارد بزرگ
 • امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .  ارد بزرگ
 • مردمان توانمند در میان جشن و بزم  نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند . ارد بزرگ
 • مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . ارد بزرگ
 • قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند . ارد بزرگ
 • نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . ارد بزرگ
 • دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد . ارد بزرگ
 • آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است . ارد بزرگ
 • دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگ
 • با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  ارد بزرگ
 • مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .  ارد بزرگ
 • فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده  خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ
 • اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . ارد بزرگ
 • دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ
 • بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم  آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ،  خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .  ارد بزرگ
 • همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .  ارد بزرگ
 • برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ
 • سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند  . ارد بزرگ
 • یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . ارد بزرگ
 • پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  ارد بزرگ
 • هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند . ارد بزرگ
 • نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد . ارد بزرگ
 • نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگ
 • آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . ارد بزرگ
 • کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای  فرهمند . ارد بزرگ
 • از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . ارد بزرگ
 • گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی  دیگر ، معرکه این جهان گذارا  است . ارد بزرگ
 • دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . ارد بزرگ
 • در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .  ارد بزرگ
 • دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . ارد بزرگ
 • گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . ارد بزرگ
 • اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  . ارد بزرگ
 • اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .  ارد بزرگ
 • ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته . ارد بزرگ
 • دانش امروز  فر بسیاری در پی داشته ، اما  نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را  بزرگان خردمند به ما می بخشند .  ارد بزرگ
 • ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و  آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود . ارد بزرگ
 • آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . ارد بزرگ
 • برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .  ارد بزرگ
 • نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . ارد بزرگ
 • هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست . ارد بزرگ
 • آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی . ارد بزرگ
 • نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ
 • آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد . ارد بزرگ
 • پیران جهان دیده برای گفتگو  مانع تراشی نمی کنند . ارد بزرگ
 • اسنخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست . ارد بزرگ
 • آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد . ارد بزرگ
 • جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ
 • راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . ارد بزرگ
 • خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .  ارد بزرگ
 • آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست . ارد بزرگ
 • برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . ارد بزرگ
 • یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ
 • خودت را بشناس اما به آن مبال  . ارد بزرگ
 • راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .  ارد بزرگ
 • نگاه زمینیان ،  تهی است از انوار آسمانیان . ارد بزرگ
 • بسیاری در پیچ وخم  یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای. ارد بزرگ
 • بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند . ارد بزرگ
 • ره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و پیشرفت نیست . ارد بزرگ
 • رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگ
 • آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . ارد بزرگ
 • کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی . ارد بزرگ
 • پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . ارد بزرگ
 • خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند . ارد بزرگ
 • نکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگ
 • سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد . ارد بزرگ
 • برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی . ارد بزرگ
 • برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . ارد بزرگ
 • کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد . ارد بزرگ
 • سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگ
 • بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ
 • خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ
 • برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگ
 • ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . ارد بزرگ
 • کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . ارد بزرگ
 • برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . ارد بزرگ
 • به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . ارد بزرگ
 • در زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  . ارد بزرگ
 • با بردباری همه چیز در چنگ توست .  ارد بزرگ
 • در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . ارد بزرگ
 • برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگ
 • برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . ارد بزرگ
 • روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگ
 • پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . ارد بزرگ
 • با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . ارد بزرگ
 • به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی . ارد بزرگ
 • تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . ارد بزرگ
 • راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . ارد بزرگ
 • روشنایی روز  ، دلیل و برهان نمی خواهد . ارد بزرگ
 • هنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ
 • میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند . ارد بزرگ
 • شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگ
 • اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . ارد بزرگ
 • هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگ
 • در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . ارد بزرگ
 • اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند . ارد بزرگ
 • تنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد . ارد بزرگ
 • خار های کوچک  زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ
 • سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . ارد بزرگ
 • بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگ
 • با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . ارد بزرگ
 • سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . ارد بزرگ
 • پشیمانی، اولین گام برای پوزش است. ارد بزرگ
 • استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت . ارد بزرگ
 • نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . ارد بزرگ
 • آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگ
 • یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . ارد بزرگ
 • ستایش ، هنگام نو رُستن را .  ارد بزرگ
 • آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ
 • آدم مادیگرا جادهای احساسش  ،  کم رفت و آمد است . ارد بزرگ
 • کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگ
 • گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . ارد بزرگ
 • رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .  ارد بزرگ
 • نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگ
 • آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . ارد بزرگ
 • رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .  ارد بزرگ
 • این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .  ارد بزرگ
 • ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ
 • خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . ارد بزرگ
 • پیوند پاک ، پیوندی ابدی است . ارد بزرگ
 • آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .  ارد بزرگ
 • سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . ارد بزرگ
 • شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگ
 • خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگ
 • نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . ارد بزرگ
 • تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .  ارد بزرگ
  بسامدها : امواج
 • کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .  ارد بزرگ
 • برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  ارد بزرگ
 • کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ
 • تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ
 • آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . ارد بزرگ
 • جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .  ارد بزرگ
 • خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ
 • این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد . ارد بزرگ
 • چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند . ارد بزرگ
 • شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  .  ارد بزرگ
 • بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و  … ارد بزرگ
 • یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگ
 • هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگ
 • ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگ
 • صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگ
 • نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  ارد بزرگ
 • کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  . ارد بزرگ
 • اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .  ارد بزرگ
 • زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ
 • آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟  ارد بزرگ
 • هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . ارد بزرگ
 • بدگویی ، رسوایی در پی دارد .  ارد بزرگ
 • گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست .  ارد بزرگ
 • اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگ
 • با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . ارد بزرگ
 • اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگ
 • شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . ارد بزرگ
 • بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .  ارد بزرگ
 • بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگ
 • ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . ارد بزرگ
 • کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ
 • رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگ
 • برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگ
 • تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگ
 • کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  ارد بزرگ
 • کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . ارد بزرگ
 • زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ
 • مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . ارد بزرگ
 • آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . ارد بزرگ
 • کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگ
 • چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند . ارد بزرگ
 • آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود . ارد بزرگ
 • نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . ارد بزرگ
 • آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ
 • اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست . ارد بزرگ
 • نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  ارد بزرگ
 • اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .  ارد بزرگ
 • ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  ارد بزرگ
 • آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم . ارد بزرگ
 • هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد . ارد بزرگ
 • با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که  این کوشش و همراهی عمر را  بباد می دهد . ارد بزرگ
 • آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . ارد بزرگ
 • از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس . ارد بزرگ
 • سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . ارد بزرگ
 • مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . ارد بزرگ
 • همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . ارد بزرگ
 • آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . ارد بزرگ
 • اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . ارد بزرگ
 • خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .  ارد بزرگ
 • بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد . ارد بزرگ
 • نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . ارد بزرگ

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
اگر انسانها بدانند فرصت

باهم بودنشان چقدر محدود

است محبتشان نسبت به

یکدیگر نا محدود می شود

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM